Dr. Anita A Mehta(I/C)

(M.Pharm., Ph.D, MAMS)

2012-2014

Dr. M.C. Gohel

(M.Pharm., Ph.D)

1997-2011

Dr. C. J. Shishoo

(B.Pharm., M.S.(IOWA), Ph.D)

1990-1997

Dr. M. B. Devani

(M.Pharm., D.Sc. – MUNICH)

1988-1990

Dr. (Miss). B. M. Trivedi

(M.Pharm., Ph.D – PRAGUE)

1978-1988

Dr. C.S. Shah

(B.Sc. -BOM , D.Sc. – GERMANY)

1964-1978

Dr. R. P. Patel

(M.Sc., Ph.D. – LONDON)

1947-1964